BUMITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000602154
Numer REGON: 363801233
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-05-21
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/14036/21/665]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŚWITEZIANKI nr domu 16 kod pocztowy 91-496 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.02.2016 R., NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 748/162016-02-24 do dziś
211.05.2021 R., REPERTORIUM A NR 2617/2021, ANNA TRZECIECKA - ZASTĘPCA NOTARIALNY ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA PIOTRA LELENTALA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO TREŚĆ § 7 UMOWY2021-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIAK2016-02-24 do dziś
2. ImionaDONATA2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARŚNICKI2016-02-24 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB, C) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2016-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIAK2016-02-24 do dziś
2. ImionaDONATA2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARŚNICKI2016-02-24 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-05-21 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-05-21 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2021-05-21 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-05-21 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-05-21 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-05-21 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-21 do dziś
853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2021-05-21 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
2data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
3data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
4data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
5data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów