WORK4BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000602117
Numer REGON: 363740419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/531534/23/71]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWORK4BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POŁUDNIOWA nr domu 25B nr lokalu 324 kod pocztowy 71-001 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R., REPERTORIUM A NR 1956/2015, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE.2016-02-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 CZERWCA 2017 R., REP. A NR 1438/2017, NOTARIUSZ PIOTR DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA: §3, §4 UST.2,3,4. §6 UST.1.2017-08-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LISTOPADA 2018 R., REP. A NR 2943/2018, NOTARIUSZ PIOTR DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA: §2 UST.1 I 2, §4 UST. 1 I 4, §6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2019-01-25 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R., REP. A NR 1391/2021, NOTARIUSZ PIOTR DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §4, §62021-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORK4BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3208771492016-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000365833 2016-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0810357162021-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000416651 2021-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-08-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-08-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-08-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-08-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-08-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA WORK4ALL2021-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662458732021-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000656427 2021-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-08-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-08-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-08-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-08-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-08-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA PRZEZ WSPÓLNIKÓW - KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, KOMANDYTARIUSZ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA; KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBA PRAWNĄ - SPOSÓB REPREZENTACJI - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE TJ. PRZEMYSŁAW WITEK - PREZES ZARZĄDU, ROBERT WITEK - CZŁONEK ZARZĄDU;2016-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORK4BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3208771492016-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000365833 2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-15 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2016-02-15 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-02-15 do dziś
401 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2016-02-15 do dziś
501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2016-02-15 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-02-15 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-02-15 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-08-28 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.02.2016 okres OD 15.02.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3data złożenia 30.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
4data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
5data złożenia 08.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-08 do dziś
6data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
7data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.02.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów