BPH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000601654
Numer REGON: 363730148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-02-13
Sygnatura akt[RDF/277061/21/475]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2016-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. HARCERSKA nr domu 60 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2016-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.2016R.2016-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁDA2016-02-15 do dziś
2. ImionaMATEUSZ BARTŁOMIEJ2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ2016-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAT2016-02-15 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ2016-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZMUS2016-02-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JOANNA2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ2016-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁDA2016-02-15 do dziś
2. ImionaMATEUSZ BARTŁOMIEJ2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAT2016-02-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZRZĄDU2016-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIEŻ2016-02-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GRZEGORZ2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-15 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-02-15 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-02-15 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2016-02-15 do dziś
549 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2016-02-15 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-02-15 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.05.2017 okres OD 09.02.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
2data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
3data złożenia 13.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-13 do dziś
4data złożenia 13.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.02.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.02.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów