AQUA SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000601566
Numer REGON: 363711926
Numer NIP: 6793122639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-05-09
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/12890/24/860]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 28 nr lokalu LU3 kod pocztowy 30-105 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.2016R., NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA ŁOMNICKA, TOMASZ OBTUŁOWICZ SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REP. A NR 419/2016.2016-02-11 do dziś
203.04.2024 R., REPERTORIUM A NR 8002/2024; NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, PRZY UL. MOSIĘŻNICZEJ 3; ZMIENIONO § 5 UST. 1, § 20 UST. 2, WYKREŚLONO § 20 UST. 3 ORAZ WYKREŚLONO § 24 - § 282024-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADŁOWSKA2016-02-11 do dziś
2. ImionaEWA BEATA2016-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000 ZŁ2016-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2016-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2024-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADŁOWSKI2024-05-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2024-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADŁOWSKA2016-02-11 do dziś
2. ImionaEWA BEATA2016-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRADŁOWSKA2024-05-09 do dziś
2. ImionaNATALIA2024-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-05-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2024-05-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2024-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-02-11 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-02-11 do dziś
346 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2016-02-11 do dziś
446 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-02-11 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2016-02-11 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2024-02-20 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2024-05-09 do dziś
846 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2024-05-09 do dziś
946 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2024-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 26.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
2data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
4data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
6data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
7data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów