INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000601159
Numer REGON: 363709504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-10-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/26432/21/614]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ESTRADY nr domu 130 kod pocztowy 01-932 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.01.2016 R., NOTARIUSZ MICHAŁ KARLIKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZELOWIE, REP. A NR 10/20162016-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATELSKI2019-10-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13500 ZŁOTYCH2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2016-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW SYTUACJI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEGO JEDYNY CZŁONEK. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE W SPRAWACH, KTÓRE POWODUJĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI, O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2016-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLECYK KROCHMALSKA2016-02-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2016-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-02-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2016-02-09 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-02-09 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-02-09 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-09 do dziś
573 1 REKLAMA2016-02-09 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-09 do dziś
786 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2016-02-09 do dziś
886 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-02-09 do dziś
986 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2016-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 05.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów