INTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000601012
Numer REGON: 363685442
Numer NIP: 7010546566
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/547246/23/312]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC CZERWCA 1976 ROKU nr domu 2 nr lokalu 318 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 STYCZNIA 2016 ROKU, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL - RYDZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PAŃSKIEJ 98, LOK. 2, 00-837 WARSZAWA REPERTORIUM A NR 44/20162016-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3631395152016-02-08 do dziś
4. Numer KRS0000589292 2016-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIEK2016-02-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KAROLINA2016-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁ2016-02-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 ZŁ2016-02-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 ZŁ2016-02-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - JAKUB RAFAŁ KWIEK UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2016-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3631395152016-02-08 do dziś
4. Numer KRS0000589292 2016-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-08 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-02-08 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-02-08 do dziś
446 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2016-02-08 do dziś
547 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-08 do dziś
647 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-08 do dziś
747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-08 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-02-08 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.02.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
2data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
4data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
5data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
7data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów