AQUACLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000600937
Numer REGON: 363700354
Numer NIP: 5833194982
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/590067/24/205]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUACLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ŁAŃCUCKA nr domu 4A nr lokalu 6 kod pocztowy 80-809 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2023-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.01.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA REINHARDT, ANNA TURZYŃSKA - KARAKIEWICZ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZ ANNA TURZYŃSKA - KARAKIEWICZ UL. GRUNWALDZKA 472A, 80-309 GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 429/20162016-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAJDER2016-02-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MARCIN2016-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2016-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTADNIK2016-02-09 do dziś
2. ImionaADAM ŁUKASZ2016-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2016-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2016-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO, LUB DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPWAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAJDER2016-02-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MARCIN2016-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTADNIK2016-02-09 do dziś
2. ImionaADAM ŁUKASZ2016-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2016-02-09 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-02-09 do dziś
381 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-02-09 do dziś
481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-02-09 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-02-09 do dziś
696 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2016-02-09 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-02-09 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-02-09 do dziś
995 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2016-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2017 okres OD 28.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
2data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
3data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
5data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
6data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
7data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
8data złożenia 29.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów