BOW-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000600854
Numer REGON: 978055541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304353/21/423]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOW-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2016-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. OBJAZDOWA nr domu 40 kod pocztowy 65-752 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2016-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.12.2015R., NOTARIUSZ ANNA HŁADCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP.A.NUMER 10 638/20152016-02-04 do dziś
209.11.2017R. NOTARIUSZ AGNIESZKA SUŁEK,KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR NR 12261/2017 - ZMIANA § 15.2.2017-12-11 do dziś
319.12.2017 R. - NOTARIUSZ ANNA HŁADCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM „A” NR 13682/17, ZMIENIONO §8.2018-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-02-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „BOW-MAX” RYSZARD BOWYCZ, JAROSŁAW BOWYCZ SPÓŁKA CYWILNA - W SPÓŁKĘ HANDLOWOĄ O FIRMIE: BOW-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIA DOKONANO NA PODSTAWIE ART.556 PKT 2 KSH I ART. 563 KSH ORAZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.12.2015R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ HŁADCZUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W ZIELONEJ GÓRZE, REP.A.NUMER 10 638/2015. BOW-MAX” RYSZARD BOWYCZ, JAROSŁAW BOWYCZ SPÓŁKA CYWILNA POSIADAŁA NUMER REGON - 978055541 ORAZ NUMER NIP -92917097582016-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWYCZ2016-02-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000,00 ZŁ.2019-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWYCZ2019-02-14 do dziś
2. ImionaDOROTA BARBARA2019-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,00 ZŁ.2019-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2018-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 200.000,0 ZŁ(DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2017-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWYCZ2016-02-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWYCZ2016-02-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWYCZ2016-02-04 do dziś
2. ImionaDOROTA BARBARA2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWYCZ2016-02-04 do dziś
2. ImionaMARIA DANUTA2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-02-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-02-04 do dziś
222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2016-02-04 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2016-02-04 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-02-04 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-02-04 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2016-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2017 okres OD 05.02.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.02.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.02.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów