HEVLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000600828
Numer REGON: 363669590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/350217/21/351]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEVLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina SOLEC KUJAWSKI miejscowość SOLEC KUJAWSKI2016-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SOLEC KUJAWSKI ulica UL. JAGODOWA nr domu 3 kod pocztowy 86-050 poczta SOLEC KUJAWSKI kraj POLSKA 2016-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.10.2015R., NOTARIUSZ ELŻBIETA MAJCHRZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOLCU KUJAWSKIM, REPERTORIUM A NR 2601/2015; 29 STYCZNIA 2016 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA MAJCHRZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOLCU KUJAWSKIM, REP. A NR 242/2016, - ZMIENIONO § 152016-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMROWSKI2016-02-05 do dziś
2. ImionaSZYMON2016-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2 500,00 ZŁ2016-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMROWSKI2016-02-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2 500,00 ZŁ2016-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2016-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE WRAZ Z PROKURENTEM2016-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMROWSKI2016-02-05 do dziś
2. ImionaSZYMON2016-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMROWSKI2016-02-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAMROWSKI2016-02-05 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2016-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-02-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-02-05 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2016-02-05 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-02-05 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-02-05 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-05 do dziś
629 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW2016-02-05 do dziś
733 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2016-02-05 do dziś
833 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2016-02-05 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
2data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów