CUDNY & STYPUŁKOWSKI KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000600489
Numer REGON: 363685353
Numer NIP: 1251638798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-02-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5588/22/644]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUDNY & STYPUŁKOWSKI KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2016-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica UL. KSIĘŻYCOWA nr domu 3 kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2016-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.01.2016 R.2016-02-04 do dziś
218.07.2018 R. ZMIANA § 132018-08-30 do dziś
303.09.2018 R., - ZMIANA § 1, § 2, § 5, § 7.2018-10-16 do dziś
422.02.2019 R. - ZMIANA § 112019-03-26 do dziś
505.11.2020R., ZMIANA: § 112021-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUDNY2016-02-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej30.000 ZŁ2016-02-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.000 ZŁ2016-02-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.000 ZŁ2016-02-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYPUŁKOWSKI2018-10-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYPUŁKOWSKI2018-10-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCUDNY2016-02-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-02-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.05.2017 okres OD 04.02.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
2data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
4data złożenia 19.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
5data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.02.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-02-012022-02-11 do dziś