HIGHWAY CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000600372
Numer REGON: 363684980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-02-23
Sygnatura akt[RDF/369715/22/601]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHWAY CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2017-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 53 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129-01-2016R.2016-02-03 do dziś
214.10.2016 R., REP. A NR 2233/2016, NOTARIUSZ AGATA TELEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2017-01-25 do dziś
301.10.2018 R., REPERTORIUM A NR 3208/2018, NOTARIUSZ RADOSŁAW TELEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2018-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYZIK2016-02-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PAWEŁ2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁOTYCH2020-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYZIK2016-02-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PAWEŁ2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-03 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-02-03 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 03.02.2016 DO 31.12.20162018-09-19 do dziś
3data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
4data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
5data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
6data złożenia 23.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.02.2016 DO 31.12.20162018-09-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów