FIRMA HANDLOWA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000600243
Numer REGON: 363732130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/524818/23/322]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2016-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica UL. DĘBOWA nr domu 3 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2016-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2015R, REP. A NR 8079/2015, NOTARIUSZ BARTOSZ PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE2016-02-15 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 07.08.2020R, REP. A NR 6583/2020, NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2020-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI2016-02-15 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2016-02-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2016-02-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2016-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3631617332016-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000590367 2016-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ FIRMA HANDLOWA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS:0000590367) POPRZEZ PREZESA ZARZĄDU GRZEGORZA RUDNICKIEGO. - SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA FIRMY HANDLOWEJ RUDNICKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3631617332016-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000590367 2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-09-08 do dziś
281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-09-08 do dziś
396 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2020-09-08 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-09-08 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-09-08 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-09-08 do dziś
738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-09-08 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-08 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2017 okres OD 15.02.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
2data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
5data złożenia 08.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-08 do dziś
6data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
7data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.02.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów