TANINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000599897
Numer REGON: 363629834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-02-01
Sygnatura akt[RDF/579080/24/281]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2016-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. RYCERSKA nr domu 8 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2016-02-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEKRS_WP@PETRYK.COM.PL2016-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2016R.2016-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETRYKOWSKI2016-02-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2016-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETRYKOWSKI2016-02-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-02-01 do dziś
226 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-02-01 do dziś
326 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2016-02-01 do dziś
427 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-02-01 do dziś
527 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2016-02-01 do dziś
628 94 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2016-02-01 do dziś
729 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2016-02-01 do dziś
896 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-02-01 do dziś
995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2017 okres OD 29.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
2data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
3data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
4data złożenia 10.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-10 do dziś
5data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
6data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
7data złożenia 06.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-06 do dziś
8data złożenia 01.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów