ENDURO 7 KONIUSZY PAKULSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000599487
Numer REGON: 363609381
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394541/22/252]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDURO 7 KONIUSZY PAKULSKI SPÓŁKA JAWNA2016-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2016-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 22 nr lokalu 15 kod pocztowy 75-211 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2019-10-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ENDURO7.PL2016-01-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENDURO7.PL2016-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWRTA 25.01.20162016-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAKULSKI2016-01-29 do dziś
2. ImionaADRIAN2016-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-01-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIUSZY2016-01-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2016-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-01-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW2016-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAKULSKI2016-01-29 do dziś
2. ImionaADRIAN2016-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIUSZY2016-01-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2016-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2016-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-01-29 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-01-29 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-29 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-01-29 do dziś
546 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2016-01-29 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-01-29 do dziś
747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-29 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-01-29 do dziś
930 91 Z PRODUKCJA MOTOCYKLI2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 29.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów