EMU TRANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000599299
Numer REGON: 363598163
Numer NIP: 5621806512
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/8504/21/682]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMU TRANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK kraj POLSKA 2019-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.01.2016R.2016-01-28 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 21.11.2017R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA BARABASZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 12092/2017 ZMIENIONO § 32017-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMELTER2017-04-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAROL2017-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2017-04-24 do dziś
2. ImionaJOANNA MAGDALENA2017-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-01-28 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-01-28 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-01-28 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2016-01-28 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-01-28 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-01-28 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIEL2021-04-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STEFAN2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-28 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, SYGN. AKT 20422/19/890 , 30.01.2020. KURATOR UPOWAŻNIONY DO POWOŁANIA ORGANU UPOWAŻNIONEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, A W RAZIE POTRZEBY DO JEJ LIKWIDACJI. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, SYGN. AKT 20422/19/890 , 06.08.2020. KURATOR UPOWAŻNIONY DO WNIESIENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKARGI DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU NA DECYZJĘ DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ Z DNIA 18.05.2020R. ZNAK 2201-IEW-2.4253.229-234.2020 I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED WOJEWÓDZKIM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE I SA/GD 634/20 POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, SYGN. AKT 20422/19/890 , 02.04.2021. PRZEDŁUŻENIE KURATELI2021-04-28 do dziś
6. Data powołania kuratora30.01.20202021-04-28 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać30.01.20222021-04-28 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów