ART. OST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000599147
Numer REGON: 363629780
Numer NIP: 8982216710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2016-01-28
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/1691/16/986]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. OST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 75 nr lokalu 10 kod pocztowy 50-349 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2016 R., NOTARIUSZ PAULINA KALINIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO 89/7, REPERTORIUM A NR 40/20162016-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA TOMCZAK2016-01-28 do dziś
2. ImionaALICJA ANNA2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2016-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2016-01-28 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2016-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2016-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2016-01-28 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy161 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2016-01-28 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-01-28 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-01-28 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-01-28 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-01-28 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-28 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-01-28 do dziś
846 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-01-28 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów