BUSINESS EIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000599123
Numer REGON: 363606098
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-01-21
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/32125/20/913]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS EIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ZBĄSZYŃSKA nr domu 3 kod pocztowy 91-342 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2015 R., NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A 2682/20152016-01-29 do dziś
213.11.2017 R., REP. A NR 3955/2017, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2018-02-15 do dziś
304.05.2020 REP. A NR 1904/2020 NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA §10.2020-05-25 do dziś
421.09.2020, REP. A NR 6568/2020, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI2021-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„DARUMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4732827792018-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000219771 2018-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2018-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2016-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2016-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSIAKOWSKA VYBÍRAL2021-01-21 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOPKIEWICZ2018-02-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALWIERCZYK2016-01-29 do dziś
2. ImionaALICJA2016-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-02-15 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-02-15 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-02-15 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-02-15 do dziś
581 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2018-02-15 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-02-15 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-02-15 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-15 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2017 okres OD 07.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
2data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
4data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów