„GRYF-GYM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000598865
Numer REGON: 363596000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4119/22/323]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYF-GYM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2016-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. BARLICKIEGO nr domu 2 nr lokalu 15 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2016-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.2015 R., NOTARIUSZ BEATA WOSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE ALEJA WOLNOŚCI 10/4, REPERTORIUM A NR 885/20152016-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRÓŻDŻ2016-01-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ2016-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRÓŻDŻ2017-01-05 do dziś
2. ImionaKAMIL2017-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2017-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2016-01-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRÓŻDŻ2016-01-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-01-28 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-01-28 do dziś
347 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2016-01-28 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-28 do dziś
596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.11.2016 okres OD 23.10.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
2data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-16 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-16 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7data złożenia 08.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.10.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.10.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-06-142022-06-28 do dziś