IC PEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000598833
Numer REGON: 363606431
Numer NIP: 6762500661
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-03
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/18169/21/216]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIC PEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WOŁKOWYSKA nr domu 19 kod pocztowy 61-132 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.2015 R., NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3342/20152016-01-28 do dziś
212.09.2017R. REP A NR 8228/2017, NOTARIUSZ DOROTA CELICHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY I NADANO NOWĄ JEJ TREŚĆ2017-10-13 do dziś
325.09.2018 R., REP. A NR 4211/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY DANUTA ROZWADOWSKA - UPRAWNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZ AGNIESZKI MROZEWICZ-KUCHLEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-11-07 do dziś
428.04.2021 R., REP. A NR 3033/2021, NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI2021-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPEEDUP „PEPPERMINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3800236302018-11-07 do dziś
4. Numer KRS0000728971 2018-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.150,00 ZŁ2018-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PEPPERMINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6342985142021-09-03 do dziś
4. Numer KRS0000106206 2021-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.850,00 ZŁ2021-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego16000,00 ZŁ2016-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport112000,00 ZŁ2016-01-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-10-13 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-10-13 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-10-13 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-10-13 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2017-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2021 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW IC PEN SP. Z O.O. Z DNIA 28.04.2021 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ PAULINĘ TOMCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, NR REP. A 3033/202 ,2021-09-03 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW PRZYPADKU POWOŁANIA 1 (JEDNEGO) LIKWIDATORA BĘDZIE ON REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA 2 (DWÓCH) LUB WIĘKSZEJ LICZBY LIKWIDATORÓW SPÓŁKA W LIKWIDACJI BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ 2 (DWÓCH) LIKWIDATORÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2021-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBUTKIEWICZ2021-09-03 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ PAWEŁ2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1/2021 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW IC PEN SP. Z O.O. Z DNIA 28.04.2021 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ PAULINĘ TOMCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, NR REP. A 3033/202 ,2021-09-03 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów