INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII „MIĘKINIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000598733
Numer REGON: 363653577
Numer NIP: 5130243270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391049/22/845]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII „MIĘKINIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRZESZOWICE miejscowość MIĘKINIA2016-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość MIĘKINIA nr domu 380 kod pocztowy 32-065 poczta KRZESZOWICE kraj POLSKA 2016-02-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKOTYZA@AGH.EDU.PL2016-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.2015R. - UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ DŁUGOPOLSKĄ-PLISZKĘ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 6160/2015.2016-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŻDŻAŁ2016-02-02 do dziś
2. ImionaANNA2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2016-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2016-02-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ2016-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBOŃ2016-02-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2016-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEŁKA2016-02-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2016-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-02 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTYZA2016-02-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2016-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-02 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWSKIE CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII INNOAGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1211904492016-02-02 do dziś
4. Numer KRS0000352646 2016-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 ZŁ2016-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2016-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPRAWNIONY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2016-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAWIEC2019-09-10 do dziś
2. ImionaDOMINIKA DIANA2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBOŃ2019-09-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTYZA2016-02-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-02 do dziś
225 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2016-02-02 do dziś
328 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2016-02-02 do dziś
428 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-02 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-02-02 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-02-02 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-02-02 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-02-02 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
2data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
5data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
6data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów