DANUTA SUCHODOLSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000598731
Numer REGON: 350196555
Numer NIP: 6761007622
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-01-18
Sygnatura akt[RDF/577654/24/471]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350196555 NIP 67610076222016-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDANUTA SUCHODOLSKA SPÓŁKA JAWNA2018-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 1/3 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-042 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 1 STYCZNIA 2016 R.2016-02-01 do dziś
215.01.2018 R., ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIANA §2, §5, §8 UST. 1; 16.01.2018 R. - UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY.2018-02-15 do dziś
331.01.2021R., ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2021-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: „AT STEFAŃSCY” SPÓŁKA CYWILNA PROWADZONEJ PRZEZ AGATĘ KWAŚNIK I TOMASZA STEFAŃSKIEGO, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓŁKIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 1 STYCZNIA 2016R. ORAZ PRZYJĘTEGO W TYM SAMYM DNIU TEKSTU UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2016-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„AT STEFAŃSCY” SPÓŁKA CYWILNA2016-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-02-01 do dziś
5. Numer REGON3501965552016-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2018-02-15 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHODOLSKA2018-02-15 do dziś
2. ImionaDANUTA2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.2016-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2018-02-15 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHODOLSKA2018-02-15 do dziś
2. ImionaDANUTA2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2021-02-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2021-02-22 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-02-22 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-02-22 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-02-22 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2021-02-22 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-02-22 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-02-22 do dziś
869 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2021-02-22 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-18 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów