DOKTOR PG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000598515
Numer REGON: 363604870
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/258934/20/638]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKTOR PG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WŁADYSŁAWA MITKOWSKIEGO nr domu 4 nr lokalu LU 1 kod pocztowy 30-337 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.01.2016 R., NOTARIUSZ JAN HOLOCHER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 185/20162016-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOKTOR PG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3633607052016-01-28 do dziś
4. Numer KRS0000593720 2016-01-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2016-01-28 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-01-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-01-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000 ZŁ2016-01-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000 ZŁ2016-01-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000 ZŁ2016-01-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDA2016-01-28 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ANDRZEJ2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-01-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-01-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000 ZŁ2016-01-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000 ZŁ2016-01-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000 ZŁ2016-01-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ. KOMPLEMENTARIUSZ DOKONUJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA DLA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 15.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DLA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 15.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: WIESŁAW PAWLIK I WALDEMAR GOŁDA.2016-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOKTOR PG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3633607052016-01-28 do dziś
4. Numer KRS0000593720 2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2016-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-28 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2016-01-28 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-28 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2016-01-28 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-28 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-01-28 do dziś
777 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2016-01-28 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2016-01-28 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 12.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
2data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
3data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów