A.L.CO. S.R.L. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-10-27 godz. 18:17:27
Numer KRS: 0000598343
Numer REGON: 363600517
Numer NIP: 1080023014
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-08-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/34957/21/631]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2016-01-26 do dziś
3. NazwaA.L.CO. S.R.L. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), ODDZIAŁ W POLSCE2016-01-26 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejA.L.CO. S.R.L. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)2016-01-26 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR PRZEDSIĘBIORSTW W RZYMIE, NR W REJESTRZE 12829981005, IZBA HANDLU, PRZEMYSŁU, RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W RZYMIE, URZĄD REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW2016-01-26 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO WŁOSKIE2016-01-26 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-26 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-26 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. PAŃSKA nr domu 98 nr lokalu 101 kod pocztowy 00-837 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-26 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WŁOCHY jednostka podziału terytorialnego miejscowość RZYM ulica VIA GIOVANNI PAISIELLO nr domu 12 nr lokalu kod pocztowy 00-198 poczta RZYM (RM) 2016-01-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyUPRAWNIENIE DO PRAWNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH I PRZED SĄDEM ORAZ UPRAWNIENIE DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJĄ PREZESOWI ZARZĄDU W RAMACH WYKONYWANIA WSZYSTKICH UCHWAŁ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI2016-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVERSA2018-03-12 do dziś
2. ImionaLUIGI2018-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVERSA2016-01-26 do dziś
2. ImionaELIANA2016-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoAVERSA2018-03-12 do dziś
2. ImionaLUIGI2018-03-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-01-26 do dziś
241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-01-26 do dziś
342 13 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2016-01-26 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-01-26 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2016-01-26 do dziś
668 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-26 do dziś
768 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-26 do dziś
825 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2016-01-26 do dziś
925 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.11.2018 okres OD 05.10.2017 DO 31.12.20172018-12-11 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
3data złożenia 15.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
4data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.08.20202021-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.10.2017 DO 31.12.20172018-12-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.08.20202021-08-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów