„MARCIN & MARZENA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000598218
Numer REGON: 363560781
Numer NIP: 6342854599
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-05-24
Sygnatura akt[RDF/293327/21/124]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MARCIN & MARZENA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina KAMIENICA POLSKA miejscowość ROMANÓW2016-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ROMANÓW nr domu 105D kod pocztowy 42-260 poczta KAMIENICA POLSKA kraj POLSKA 2016-10-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAJZ.KANCELARIA@GMAIL.COM2016-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2016R.2016-01-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 SIERPNIA 2016R., REP.A NR 7001/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOŻENĘ GÓRSKĄ -WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZY BOŻENY GÓRSKIEJ -WOLNIK I MAŁGORZATY MATEJA -JANKOWSKIEJ W KATOWICACH 40-079,UL.GLIWICKA 6/4. ZMIENIONO § 5 I § 6 UMOWY SPÓŁKI.2016-09-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2016R., REP.A NR 8743/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ MATEJA-JANKOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZY BOŻENY GÓRSKIEJ-WOLNIK I MAŁGORZATY MATEJA-JANKOWSKIEJ W KATOWICACH,40-079, UL.GLIWICKA 6/4. ZMIENIONO § 2,§ 3 I§ 4 UMOWY SPÓŁKI.2016-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROCHA2016-10-20 do dziś
2. ImionaMARCIN WOJCIECH2016-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały665 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.250,00 ZŁ2016-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego35000,00 ZŁ2016-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 ZŁ2016-09-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPIAŁ2016-09-09 do dziś
2. ImionaMARZENA HELENA2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-10-20 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-10-20 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-10-20 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-20 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-10-20 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.02.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
2data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
4data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-24 do dziś
5data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.02.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów