L & L CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000598101
Numer REGON: 010144079
Numer NIP: 5210089204
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-07-23
Sygnatura akt[RDF/319264/21/275]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010144079 NIP 52100892042016-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL & L CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 35810 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2016-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 531 kod pocztowy 02-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.02.1993R. REP.A 2749/1993 NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 08.12.2015R. REP.A 7432/2015 NOTARIUSZ JOANNA SMOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §§ 2, 3, 7, 8, 16, 17, 19, 21, WYKREŚLENIE § 23, DOTYCHCZASOWY § 24 OTRZYMUJE NUMER § 23 13.01.2016R. REP.A 245/2016 DARIUSZ NURZYŃSKI ASESOR NOTARIALNY ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA SICIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 9, § 102016-01-26 do dziś
221.07.2017 R., REP. A NR 3343/2017, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: W § 2, § 8 PKT 6, § 10, § 19, § 202017-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ANDRZEJ2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600,00 ZŁ2017-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600,00 ZŁ2017-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ2017-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ2017-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ANDRZEJ2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLASKOWSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaADAM JACEK2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2016-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2016-01-26 do dziś
293 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-01-26 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-26 do dziś
477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2016-01-26 do dziś
585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2016-01-26 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-01-26 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2016-01-26 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-01-26 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
2data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-23 do dziś
3data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów