ARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000597980
Numer REGON: 363568825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302497/21/762]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2016-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica UL. ODDZIELNA nr domu 14 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2016-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2015 R., NOTARIUSZ DAWID ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 4180/20152016-01-25 do dziś
216 LUTEGO 2016 ROKU, NOTARIUSZ DAWID ZIELIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 468/2016, ZMIANA § 6, § 12 ORAZ § 15 UMOWY SPÓŁKI.2016-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘKARSKI2016-01-25 do dziś
2. ImionaKAROL MARIUSZ2016-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH2016-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘKARSKI2016-01-25 do dziś
2. ImionaDANIEL PIOTR2016-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH2016-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2016-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2016-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘKARSKI2016-01-25 do dziś
2. ImionaKAROL MARIUSZ2016-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘKARSKI2016-01-25 do dziś
2. ImionaDANIEL PIOTR2016-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-03-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-03-24 do dziś
282 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2016-01-25 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-01-25 do dziś
418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2016-01-25 do dziś
518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2016-01-25 do dziś
622 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-01-25 do dziś
732 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-25 do dziś
873 1 REKLAMA2016-01-25 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.04.2017 okres OD 25.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
2data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
3data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
4data złożenia 29.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
5data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów