INSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000597682
Numer REGON: 363534298
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[RDF/420062/22/998]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WICHROWA nr domu 18 kod pocztowy 60-449 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118-01-2016 R.2016-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2016-01-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANDRZEJ2016-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2 500,00 ZŁ2016-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2016-01-20 do dziś
2. ImionaANNA MARZENA2016-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2 500,00 ZŁ2016-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2016-01-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANDRZEJ2016-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2016-01-20 do dziś
2. ImionaANNA MARZENA2016-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-01-20 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-01-20 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-01-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-20 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-20 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2016-01-20 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2017 okres OD 18.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
3data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
6data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
7data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów