ART.JUST.- PO PROSTU SZTUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000597665
Numer REGON: 363557738
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303707/21/672]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART.JUST.- PO PROSTU SZTUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina LESZNO miejscowość LESZNO2018-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica UL. TUWIMA nr domu 20 nr lokalu 71 kod pocztowy 05-084 poczta LESZNO kraj POLSKA 2018-06-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejART@ARTJUST.PL2016-01-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTJUST.PL2016-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.01.2016 R.2016-01-19 do dziś
225.05.2018 § 3, § 4.2018-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZUK ROSIŃSKA2016-01-19 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2016-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2016-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZUK2016-01-19 do dziś
2. ImionaKAMIL ARTUR2016-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2016-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZUK ROSIŃSKA2016-01-19 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2016-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZUK2016-01-19 do dziś
2. ImionaKAMIL ARTUR2016-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-01-19 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-01-19 do dziś
374 20 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2016-01-19 do dziś
490 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2016-01-19 do dziś
590 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2016-01-19 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-01-19 do dziś
785 52 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2016-01-19 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-19 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2017 okres OD 19.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
2data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
3data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
4data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
5data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów