„CULT SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000597521
Numer REGON: 691747554
Numer NIP: 5170042939
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2017-09-28
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/23031/17/613]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-01-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 691747554 NIP 51700429392016-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CULT SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 35-222 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 LISTOPADA 2015 R. NOTARIUSZ W RZESZOWIE RADOSŁAW WIŚNIOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, UL.HETMAŃSKA 13,REPERTORIUM A NR 5669/2015.2016-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-01-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: CULT SPORT JERZY GRABOWSKI, WOJCIECH GRABOWSKI SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKE KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: CULT SPORT JERZY GRABOWSKI, WOJCIECH GRABOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, W DNIU 20 LISTOPADA 2015 R. I ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA W RZESZOWIE RADOSŁAWA WIŚNIOWSKIEGO, REP. A NR 5669/2015.2016-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCULT SPORT JERZY GRABOWSKI, WOJCIECH GRABOWSKI SPÓŁKA CYWILNA2016-01-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-01-20 do dziś
5. Numer REGON6917475542016-01-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCULT SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3626869882016-01-20 do dziś
4. Numer KRS0000579675 2016-01-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2016-01-20 do dziś
2. ImionaJERZY KAZIMIERZ2016-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-01-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-01-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-01-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-01-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-01-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2016-01-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2016-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-01-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-01-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-01-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-01-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE CULT SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCEJ POPRZEZ ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA CULT SPORT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE - WCHODZI JERZY GRABOWSKI- PREZES ZARZĄDU.2016-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCULT SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3626869882016-01-20 do dziś
4. Numer KRS0000579675 2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-20 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-01-20 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-01-20 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-01-20 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-01-20 do dziś
677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2016-01-20 do dziś
793 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2016-01-20 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-01-20 do dziś
947 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów