AQUA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 16:11:33
Numer KRS: 0000597439
Numer REGON: 363576813
Numer NIP: 8992781920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-05-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13418/24/167]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 141-155 kod pocztowy 50-428 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2015 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 26/1 WE WROCŁAWIU; REP. A NR 9645/20152016-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDATA TECHNO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0201135622016-01-21 do dziś
4. Numer KRS0000241430 2016-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNAPTISE SPÓŁKA AKCYJNA2016-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0218610882016-01-21 do dziś
4. Numer KRS0000521840 2016-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały470 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.000,00 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport144000,00 ZŁ2016-01-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI BĘDZIE JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI BĘDZIE WYKONYWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLENARCZYK2017-08-02 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-08-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-02 do dziś
21. NazwiskoIWAN2017-08-02 do dziś
2. ImionaCEZARY WOJCIECH2017-08-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-02 do dziś
31. NazwiskoMATUŁA2016-01-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2016-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2016-01-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-21 do dziś
226 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2016-01-21 do dziś
326 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2016-01-21 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-01-21 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2016-01-21 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-01-21 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-01-21 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2016-01-21 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2017 okres OD 16.12.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.12.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów