ED-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000597082
Numer REGON: 363529274
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-09-10
Sygnatura akt[RDF/238333/20/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaED-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. OWCZARSKA nr domu 50 kod pocztowy 54-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.01.2016R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA SWĘDROWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI KOGUT, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. DROBNERA 10 LOK. 107, REP. A NR 1/2016.2016-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODULA2016-01-15 do dziś
2. ImionaEDYTA MONIKA2016-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODULA2016-01-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JULIA2016-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-01-15 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-15 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-15 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-15 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-15 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-15 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-01-15 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2018 okres OD 15.01.2016 DO 31.12.20162018-05-08 do dziś
2data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.01.2016 DO 31.12.20162018-05-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. GWIAŹDZISTA 64 LOK. 28/1, REP. A NR 2565/2019., 25.02.20192019-03-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2019-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGODULA2019-03-15 do dziś
2. ImionaEDYTA MONIKA2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. GWIAŹDZISTA 64 LOK. 28/1, REP. A NR 2565/2019., 25.02.20192019-03-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów