CUBE PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000596871
Numer REGON: 121815814
Numer NIP: 9442239211
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/547612/23/14]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość OSIECZANY2016-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość OSIECZANY nr domu 365 kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj POLSKA 2016-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.12.2015 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA KARCZ - STANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SKAWINIE, REP. A NR 2974/20152016-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-03-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CUBE PET SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOGILANACH Z DNIA 07.12.2015 R. O PRZEKSZTAŁCENIU CUBE PET S.A. W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ CUBE PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ KARCZ - STANKIEWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SKAWINIE (REP. A NR 2974/2015)2016-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUBE PET SPÓŁKA AKCYJNA2016-03-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-03-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000391716 2016-03-08 do dziś
5. Numer REGON1218158142016-03-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2016-03-08 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR LESZEK2016-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały415 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 415.000,00 ZŁ2016-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOOD-ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1200737762016-03-08 do dziś
4. Numer KRS0000237500 2016-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ2016-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego625000,00 ZŁ2016-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ: PREZES ZARZĄDU - KAŻDORAZOWO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2016-03-08 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2016-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-03-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2016-03-08 do dziś
216 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2016-03-08 do dziś
316 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2016-03-08 do dziś
416 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2016-03-08 do dziś
501 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2016-03-08 do dziś
613 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-08 do dziś
716 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2016-03-08 do dziś
817 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2016-03-08 do dziś
922 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2data złożenia 11.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
3data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
6data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
7data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
8data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów