HFC PRESTIGE SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000596639
Numer REGON: 363525224
Numer NIP: 5242791574
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-04-20
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/13927/22/586]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHFC PRESTIGE SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIENNA nr domu 39 kod pocztowy 00-121 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2015 R., REP. A NR 3917/2015, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2016-01-14 do dziś
219.07.2016 R., REP. A NR 6311/2016, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZM. § 6 UST. 1 ORAZ § 7 UMOWY SPÓŁKI2016-10-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 30.11.2020 R., REP. A NR 15134/2020, NOTARIUSZ SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI, ZMIANA § 16 UST. 5, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAVES UK DIVESTCO LIMITED2020-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000,00 ZŁ2020-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7000000,00 ZŁ2016-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOSTA2022-04-20 do dziś
2. ImionaVIRGINIE STEPHANIE2022-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISINA2020-12-11 do dziś
2. ImionaNATALIA2020-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABARCZYK2020-12-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKA2016-11-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-14 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-01-14 do dziś
352 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2016-01-14 do dziś
452 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2016-01-14 do dziś
552 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2016-01-14 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-01-14 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-01-14 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-01-14 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.08.2016 okres OD 26.11.2015 DO 30.06.20162016-09-30 do dziś
2data złożenia 16.01.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-03-27 do dziś
3data złożenia 10.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-10 do dziś
4data złożenia 14.01.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-14 do dziś
5data złożenia 20.11.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-11-20 do dziś
6data złożenia 14.01.2022 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-10 do dziś
2OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-14 do dziś
3OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-11-20 do dziś
4OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-03-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2015 DO 30.06.20162016-09-30 do dziś
2OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-03-27 do dziś
3OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-10 do dziś
4OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-14 do dziś
5OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-11-20 do dziś
6OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-03-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-03-27 do dziś
2OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-10 do dziś
3OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-14 do dziś
4OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-11-20 do dziś
5OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów