BUD-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 18:29:22
Numer KRS: 0000596462
Numer REGON: 363560870
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-07-10
Sygnatura akt[RDF/314161/21/805]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NARWIK nr domu 7A kod pocztowy 01-471 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.2015 R., NOTARIUSZ TOMASZ ABRAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WYSZKOWIE, REP. A NR 4802/20152016-01-21 do dziś
227.06.2018 R., NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1932/2018, ZMIANA § 3, § 4 UST. 8, § 7 UST. 82018-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKLIŃSKI2017-05-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ2017-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZREDZIŃSKI2017-05-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ2017-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU: A) JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄD SAMODZIELNIE, B) WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄD ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2016-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKLIŃSKI2017-05-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZREDZIŃSKI2017-05-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZREDZIŃSKI2017-05-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-05-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-01-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2016-01-21 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-01-21 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2016-01-21 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-01-21 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-01-21 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-01-21 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-01-21 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-01-21 do dziś
979 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2016-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
2data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-07 do dziś
3data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4data złożenia 18.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-18 do dziś
5data złożenia 10.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów