GLOBETROTTER TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000596191
Numer REGON: 363469603
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-09-09
Sygnatura akt[RDF/328598/21/940]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLOBETROTTER TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2016-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 20 nr lokalu IIP kod pocztowy 25-004 poczta KIELCE kraj POLSKA 2020-10-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.MOUNTAIN@OP.PL2016-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.01.2016 R.2016-01-12 do dziś
202.09.2020 R., REP. A 14934/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. LEŚNA 1A/1; ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 2, § 4.2020-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOKIŃSKA2020-10-13 do dziś
2. ImionaMICHALINA2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2020-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2020-10-13 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2020-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2020-10-13 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2020-10-13 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-13 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-13 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-10-13 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-10-13 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-10-13 do dziś
746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-10-13 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-13 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2019 okres OD 10.01.2016 DO 31.12.20162019-06-24 do dziś
2data złożenia 23.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
3data złożenia 09.09.2021 okres OD 12.01.2016 DO 31.12.20162021-09-09 do dziś
4data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-09-09 do dziś
5data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-09 do dziś
6data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-09 do dziś
7data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.01.2016 DO 31.12.20162019-06-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
3OD 12.01.2016 DO 31.12.20162021-09-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-09-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-09 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.01.2016 DO 31.12.20162019-06-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
3OD 12.01.2016 DO 31.12.20162021-09-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-09-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-09 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów