BORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000595993
Numer REGON: 363490069
Numer NIP: 1251637994
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-03
Sygnatura akt[RDF/295832/21/583]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina ZĄBKI miejscowość ZĄBKI2016-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ZĄBKI ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 111 nr lokalu 41 kod pocztowy 05-091 poczta ZĄBKI kraj POLSKA 2016-01-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTOMBORY@WP.PL2016-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.01.2016 R.2016-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2016-01-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH2016-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIUZIA BORKOWSKA2016-01-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH2016-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2016-01-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2017 okres OD 07.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
2data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
3data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
5data złożenia 03.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów