EWA, MACIEJ I MIKOŁAJ JANKOWSCY NAJEM LOKALI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000595985
Numer REGON: 631262579
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-01-30
Sygnatura akt[RDF/187570/20/180]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 631262579 NIP 78914770482016-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWA, MACIEJ I MIKOŁAJ JANKOWSCY NAJEM LOKALI SPÓŁKA JAWNA2016-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WRZEŚNIA2016-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WRZEŚNIA ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 3 kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2016-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 10.12.2015R.2016-01-12 do dziś
212.09.2018R. - ZMIANA §7 UMOWY2018-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-01-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10.12.2015E. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ EWA, MACIEJ I MIKOŁAJ JANKOWSCY NAJEM LOKALI S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ W CHWILI PRZEKSZTAŁCENIA POZOSTAWALI: 1. EWA JASNIEWICZ-JANKOWSKA (PESEL 55022405522, NIP 7890000284) 2. MACIEJ JANKOWSKI (PESEL 54122004390, NIP 7890003153) 3. MIKOŁAJ JANKOWSKI (PESEL 88080307813, NIP 7891666186) REGON: 631262579 NIP: 78914770482016-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEWA, MACIEJ I MIKOŁAJ JANKOWSCY NAJEM LOKALI S.C.2016-01-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-01-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚNIEWICZ-JANKOWSKA2016-01-12 do dziś
2. ImionaEWA2016-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2016-01-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ2016-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2016-01-12 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2016-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-10-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-10-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2016-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚNIEWICZ-JANKOWSKA2016-01-12 do dziś
2. ImionaEWA2016-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2016-01-12 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2016-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2016-01-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ2016-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-01-12 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-01-12 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-01-12 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-12 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-01-12 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-01-12 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-01-12 do dziś
855 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2016-01-12 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 12.01.2016 DO 31.12.20162018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów