HIGHLITE BIELECKA, JELLINEK, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000595440
Numer REGON: 363484399
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-09-05
Sygnatura akt[RDF/809153/18/133]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHLITE BIELECKA, JELLINEK, SPÓŁKA JAWNA2018-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. POMORSKA nr domu 55 nr lokalu 2 kod pocztowy 50-217 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.12.2015R., NOTARIUSZ MONIKA BARCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SIENKIEWICZA 34A, REPERTORIUM A NR 819/2015.2016-01-08 do dziś
224.07.2017 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY GWIAŹDZISTA 64 LOK.28/1, REPERTORIUM A NR 8052/2017 07.08.2017 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY GWIAŹDZISTEJ 64 LOK.28/1, REPERTORIUM A NR 8585/2017 - ZMIENIONO §1 UST.2 I 3, §3 UST.4 UMOWY SPÓŁKI 11.12.2017 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY GWIAŹDZISTA 64 LOK.28/1, REPERTORIUM A NR 13659/2017 - UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I USTALENIE W NOWYM BRZMIENIU.2018-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKA2016-01-08 do dziś
2. ImionaKAROLINA ZOFIA2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-01-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELLINEK2016-01-08 do dziś
2. ImionaMATYLDA ANNA2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-01-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRAWO TO WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO.2016-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELLINEK2016-01-08 do dziś
2. ImionaMATYLDA ANNA2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKA2016-01-08 do dziś
2. ImionaKAROLINA ZOFIA2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-01-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-08 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-01-08 do dziś
373 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2016-01-08 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-01-08 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
2OD 08.01.2016 DO 31.12.20162018-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów