BUSINESS SERVICES CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000595404
Numer REGON: 363428515
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-09-01
Sygnatura akt[RDF/235900/20/286]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SERVICES CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość SADY2016-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SADY ulica UL. ROLNA nr domu 8A kod pocztowy 62-080 poczta SADY kraj POLSKA 2016-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ WALTER Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU (60-805), UL. NIECAŁA 12/3, REPERTORIUM A NR 1000/2015.2016-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSSCH AG2016-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ2016-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNERUP2016-01-07 do dziś
2. ImionaSOREN DALMARK2016-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKORDYLEWSKA2016-01-07 do dziś
2. ImionaDANUTA2016-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2016-01-07 do dziś
21. NazwiskoJAROSZ2016-01-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2016-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2016-01-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-07 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-01-07 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-01-07 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-01-07 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-01-07 do dziś
673 1 REKLAMA2016-01-07 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-01-07 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2016-01-07 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.08.2016 okres OD 07.01.2016 DO 30.06.20162016-11-15 do dziś
2data złożenia 30.10.2017 okres OD 09.09.2015 DO 30.06.20162018-01-17 do dziś
3data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-06-07 do dziś
4data złożenia 06.11.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-11-06 do dziś
5data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.01.2016 DO 30.06.20162016-11-15 do dziś
2OD 09.09.2015 DO 30.06.20162018-01-17 do dziś
3OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-06-07 do dziś
4OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-11-06 do dziś
5OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.01.2016 DO 30.06.20162016-11-15 do dziś
2OD 09.09.2015 DO 30.06.20162018-01-17 do dziś
3OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów