NOMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000594924
Numer REGON: 363373412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-01-11
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/20017/18/16]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNOMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2015-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 65-140 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2015-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2015R.2015-12-31 do dziś
224.08.2016 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 10309/2016 - ZMIANA: §2.2016-09-06 do dziś
328.06.2018 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A 8841/2018 - ZMIANA: §2.2018-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIK2019-01-11 do dziś
2. ImionaSVITLANA2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYK2019-01-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2015-12-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ DARIUSZ2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2016-09-06 do dziś
213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-09-06 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-09-06 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-09-06 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-09-06 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-09-06 do dziś
785 EDUKACJA2016-09-06 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-09-06 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.11.2017 okres OD 30.12.2015 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.12.2015 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.12.2015 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów