BUTTER CUT FORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000594832
Numer REGON: 363369735
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[RDF/239238/20/688]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTTER CUT FORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MARII KONOPNICKIEJ nr domu 28 kod pocztowy 30-302 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-12-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANTONSEMECZKO@GMAIL.COM2015-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2015 R.2015-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMECZKO2015-12-31 do dziś
2. ImionaANTON2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁ2015-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZNAŃSKI2015-12-31 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ2015-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2016-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPOSÓB REPREZENTACJI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMINIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMINIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMECZKO2015-12-31 do dziś
2. ImionaANTON2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZNAŃSKI2015-12-31 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2017 okres OD 18.12.2015 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
2data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
3data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.12.2015 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
2OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.12.2015 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
2OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów