ARTDEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000594810
Numer REGON: 363383267
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-09
Sygnatura akt[RDF/328488/21/961]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTDEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 14 nr lokalu 4 kod pocztowy 80-451 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.12.2015R.2015-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKA2015-12-31 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EMILIA2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2760,00 ZŁ2016-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2015-12-31 do dziś
2. ImionaJURAND RAFAŁ2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2700,00 ZŁ2016-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSSOWSKA2016-05-06 do dziś
2. ImionaEWA2016-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYKOWSKA2019-05-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EMILIA2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2015-12-31 do dziś
2. ImionaJURAND RAFAŁ2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHMIELEWSKI2015-12-31 do dziś
2. ImionaRYSZARD KAZIMIERZ2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2015-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2015-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-31 do dziś
232 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2015-12-31 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-12-31 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-12-31 do dziś
546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-12-31 do dziś
646 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2015-12-31 do dziś
746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-12-31 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-12-31 do dziś
924 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2016 okres OD 29.12.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
2data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
3data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4data złożenia 12.12.2019 okres OD 31.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
5data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-09 do dziś
6data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.12.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 31.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.12.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 31.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów