„EXCLUDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000594720
Numer REGON: 363421281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/215035/20/415]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXCLUDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA NARBUTTA nr domu 19A kod pocztowy 02-536 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2015 R., REPERTORIUM A NR 5718/2015, NOTARIUSZ MACIEJ MAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2016-01-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2016 R., REPERTORIUM A NR 9992/2016, NOTARIUSZ MACIEJ MAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO § 32017-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWOLSKI2016-01-07 do dziś
2. ImionaARTUR ROBERT2016-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ2016-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWOLSKI2016-01-07 do dziś
2. ImionaARTUR ROBERT2016-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-01-07 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-01-07 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-01-07 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2016-01-07 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-01-07 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-07 do dziś
773 1 REKLAMA2016-01-07 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-01-07 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.04.2017 okres OD 07.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
2data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
3data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów