GREEN AND JOY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000594659
Numer REGON: 221994989
Numer NIP: 5871701323
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-04-03
Sygnatura akt[RDF/478110/23/930]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGREEN AND JOY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina KROKOWA miejscowość KARTOSZYNO2015-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KARTOSZYNO ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 5 kod pocztowy 84-110 poczta KROKOWA kraj POLSKA 2015-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 GRUDNIA 2015 ROKU, NOTARIUSZ ANNA WIŚNIEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W GDYNI, REPERTORIUM A NR 37122015-12-31 do dziś
231 MAJA 2016R., REPERTORIUM A NUMER 6822/2016, NOTARIUSZ JOANNA ORLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE PRZY UL. 3 MAJA 7 ZMIENIONO PAR.6, PAR.7, PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2016-06-30 do dziś
3AKTEM Z DNIA 16.05.2019R., REP. A NR 1347/2019, ANNY ELŻBIETY WIŚNIEWSKIEJ, NOTARIUSZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2019-08-13 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 29.04.2020 ROKU, REP. A NR 1033/2020, NOTARIUSZ ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI, DODANO UST. 4 W PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI ORAZ SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA GREEN AND JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNIE, KRS 0000487128, DOKONANEGO W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, ZGODNIE Z PLANEM PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 ROKU I NA PODSTAWIE UCHWAŁ WSPÓLNIKÓW ORAZ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GREEN AND JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Z DNIA 21 GRUDNIA 2015 ROKU.2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGREEN AND JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2015-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000487128 2015-12-31 do dziś
5. Numer REGON2219949892015-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„TAMARK” SPÓŁKA AKCYJNA2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1914743912020-06-24 do dziś
4. Numer KRS0000137926 2020-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49023 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.902.300,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4902300,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACMAJOR2015-12-31 do dziś
2. ImionaWIKTOR BOGUSŁAW2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAPAŁA2015-12-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAZIMIERZ2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-12-31 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-12-31 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-12-31 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-31 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-12-31 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-12-31 do dziś
758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-12-31 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-31 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-06-29 do dziś
2data złożenia 13.04.2017 okres OD 31.12.2015 DO 30.09.20162017-06-07 do dziś
3data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-13 do dziś
4data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-08 do dziś
5data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-06 do dziś
6data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-31 do dziś
7data złożenia 07.04.2022 okres OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-07 do dziś
8data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.10.2021 DO 30.09.20222023-04-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 31.12.2015 DO 30.09.20162017-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-06-29 do dziś
2OD 31.12.2015 DO 30.09.20162017-06-07 do dziś
3OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-13 do dziś
4OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-08 do dziś
5OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-06 do dziś
6OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-31 do dziś
7OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-07 do dziś
8OD 01.10.2021 DO 30.09.20222023-04-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-06-29 do dziś
2OD 31.12.2015 DO 30.09.20162017-06-07 do dziś
3OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-13 do dziś
4OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-08 do dziś
5OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-06 do dziś
6OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-31 do dziś
7OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-07 do dziś
8OD 01.10.2021 DO 30.09.20222023-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-06-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W DRODZE PRZEJĘCIA GREEN AND JOY SP. Z O.O. TORUŃ SP.K. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, GREEN AND JOY SP. Z O.O. LUBLIN SP.K. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, GREEN AND JOY SP. Z O.O. KATOWICE SP.K. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ORAZ GREEN AND JOY SP. Z O.O. CENTRUM SP.K. Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNIE PRZEZ GREEN AND JOY POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNIE W TRYBIE OKREŚLONYM WART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H., TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTEK TYCH SPÓŁEK (SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH), W ZAMIAN ZA WYDANIE PRZEZ GREEN AND JOY PLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNIE SWOICH UDZIAŁÓW WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH BEZ DOPŁAT. W WYNIKU POŁĄCZENIA PRZESTANĄ ISTNIEĆ SPÓŁKI PRZEJMOWANE, A ICH MAJĄTEK ZOSTANIE PRZENIESIONY NA GREEN AND JOY POLSKA SP. Z O.O. POŁĄCZENIA NASTĘPUJĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 31.05.2016R. SPORZĄDZONYCH PRZEZ NOTARIUSZ JOANNĘ ORLIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WEJHEROWIE: REP. A NR 6822/2016, REP. A NR 6838/2016, REP. A NR 6834/2016, REP. A NR 6830/2016 ORAZ REP. A NR 6826/2016.2016-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-08-13 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE PRZEPISU ART. 492 § 1 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ GREEN AND JOY POLSKA SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH GREEN AND JOY SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNIE ORAZ GREEN AND JOY SP. Z O.O SZCZECIN S.K. Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNIE, W ZAMIAN ZA WYDANIE PRZEZ GREEN AND JOY POLSKA SP. Z O.O SWOICH UDZIAŁÓW WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH BEZ DOPŁAT. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.05.2019 ROKU ZAPROTOKOŁOWANYCH W AKTACH NOTARIALNYCH REP. A NR 1347/2019, REP. A NR 1337/2019 I REP. A NR 1342/2019 ANNY ELŻBIETY WIŚNIEWSKIEJ, NOTARIUSZ W GDYNI.2019-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów