BUDKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000594286
Numer REGON: 363345083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-03-22
Sygnatura akt[RDF/281748/21/45]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość WIELICZKA2016-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELICZKA ulica REFORMACKA nr domu 25 nr lokalu 102 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2017-03-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejELPAIS@BIGMIR.NET2015-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.12.2015 R.2015-12-29 do dziś
218.08.2016 R. NOTARIUSZ MARTA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2988/2016, ZMIANA: § 3 UMOWY SPÓŁKI2016-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHYSHKO2015-12-29 do dziś
2. ImionaOLEKSII2015-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHYSHKO2015-12-29 do dziś
2. ImionaOLEKSII2015-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRODETSKA2019-08-06 do dziś
2. ImionaIULIIA2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2019-08-06 do dziś
21. NazwiskoGODEK2019-08-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2019-08-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
2data złożenia 10.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
3data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
4data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
5data złożenia 22.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów