BPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000594226
Numer REGON: 363327783
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-03-30
Sygnatura akt[RDF/373939/22/252]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2018-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. WŁADYSŁAWA TRYLIŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 10-683 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.12.2015 R.2015-12-28 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 2/2018 Z DNIA 05.02.2018 R. ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2018-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRASZKIEWICZ2015-12-28 do dziś
2. ImionaJOANNA2015-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały181 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.050,00 ZŁ2015-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2015-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRASZKIEWICZ2016-10-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2017 okres OD 23.12.2015 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-28 do dziś
4data złożenia 27.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-27 do dziś
5data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.12.2015 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.12.2015 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów