TANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000594085
Numer REGON: 363349394
Numer NIP: 1231308796
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-05-07
Sygnatura akt[RDF/600552/24/716]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 444 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2015 R., NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU, REP. A NR 8736/2015.2015-12-23 do dziś
204.03.2016 R., REP. A NR 1586/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU. ZMIANA § 7 I § 8.2016-04-04 do dziś
302.02.2018 R., REP. A NR 1101/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU. ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2018-10-01 do dziś
425.01.2023 R.; NR REP. A 423/2023; NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU; ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI2023-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANGA HOLDING LIMITED2024-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2024-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2024-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1977200,00 ZŁ2016-04-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2015-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKI2015-12-23 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ŁUKASZ2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKA2015-12-23 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-12-23 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-12-23 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-12-23 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-12-23 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-12-23 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-12-23 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-12-23 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-12-23 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2017 okres OD 16.12.2015 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
4data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
5data złożenia 02.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
6data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
7data złożenia 10.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
8data złożenia 07.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2015 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.12.2015 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów