ARTIXEN.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000594074
Numer REGON: 363355130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-03-15
Sygnatura akt[RDF/280254/21/505]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIXEN. NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI2015-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 11 nr lokalu 5 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA 2018-08-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ARTIXEN.NET2015-12-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTIXEN.NET2015-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.11.2015 KANCELARIA NOTARIALNA MAREK MOŚKIEWICZ REP. A 2391/2015 NOWY DWÓR MAZ. UL.PADEREWSKIEGO 14B2015-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKABATA2015-12-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ROBERT2015-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁ2016-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2016-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKABATA2015-12-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ROBERT2015-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-12-28 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-12-28 do dziś
395 11 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-12-28 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-12-28 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-12-28 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-12-28 do dziś
763 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-12-28 do dziś
863 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2015-12-28 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.02.2017 okres OD 28.12.2015 DO 31.12.20162017-03-09 do dziś
2data złożenia 05.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
3data złożenia 23.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4data złożenia 24.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
5data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
6data złożenia 09.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
7data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.12.2015 DO 31.12.20162017-03-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.12.2015 DO 31.12.20162017-03-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów