ASTILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000594068
Numer REGON: 243439325
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-08-17
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6724/18/404]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243439325 NIP 57420565762015-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2017-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. 1 MAJA nr domu 21 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2017-08-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@ASTILLA.PL2015-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2015R. NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO NR 15 LOK. 14-15, REP. A NR 4944/20152015-12-23 do dziś
226.06.2017R. REP. NR 3019/2017, NOTARIUSZ IWONA MARIA BEZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁOBUCKU, ZMIANA §1 PKT 2, §4 ORAZ §8 PKT 1.2017-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-12-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ASTILLA PAWEŁ DRZAZGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART.551 I NAST. KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 3 WSPÓLNIKÓW ASTILLA PAWEŁ DRZAZGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WIĘCKACH Z DNIA 18.12.2015R. OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.12.2015R. SPORZĄDZONYM W OBECNOŚCI NOTARIUSZA ADAMA SADOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO NR 15 LOK. 14-15, REP. A NR 4944/2015 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ASTILLA PAWEŁ DRZAZGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W ASTILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2015-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTILLA PAWEŁ DRZAZGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2015-12-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-12-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000490274 2015-12-23 do dziś
5. Numer REGON2434393252015-12-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZAZGA2015-12-23 do dziś
2. ImionaDAWID MARIUSZ2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2018-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-08-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2015-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWAJ INNI CZŁONKOIWE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2015-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZAZGA2015-12-23 do dziś
2. ImionaDAWID MARIUSZ2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2015-12-23 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-12-23 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-12-23 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-23 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-12-23 do dziś
649 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-12-23 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-23 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-23 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2017 okres OD 23.12.2015 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
2data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.12.2015 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.12.2015 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów