FASTIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000594046
Numer REGON: 363311977
Numer NIP: 8522617844
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-02-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/35594/23/385]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFASTIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2023-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. POLSKA nr domu 13,WEJ.A nr lokalu 1 PIĘTRO kod pocztowy 60-595 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2023-09-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO.FASTIRO@GMAIL.COM2023-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 GRUDNIA 2015 R.2015-12-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA UKRAIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA: §2, §4.2018-03-08 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 LIPCA 2023R., NOTARIUSZ KRYSTIAN JÓZEFIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4075/2023, ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI UMOWY2023-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZHMURO2024-02-27 do dziś
2. ImionaDZIANIS2024-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2024-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2024-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2023-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOVBASYUK2023-09-15 do dziś
2. ImionaSERGIY2023-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZHMURO2024-02-27 do dziś
2. ImionaDZIANIS2024-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2024-02-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2023-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-09-15 do dziś
269 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2023-09-15 do dziś
377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2023-09-15 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-09-15 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-09-15 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-09-15 do dziś
778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2023-09-15 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2023-09-15 do dziś
973 20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2023-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.12.2017 okres OD 22.12.2015 DO 31.12.20162018-03-08 do dziś
2data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
3data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
6data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
7data złożenia 15.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-15 do dziś
8data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.12.2015 DO 31.12.20162018-03-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-15 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-15 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów